Home Bestuur Adviesraden Gecoro

Gecoro

De GECORO is een adviesraad die in de eerste plaats opdrachten uitvoert, voorstellen doet, en bemerkingen maakt op het vlak van het lokaal ruimtelijk beleid in het kader van het decreet op de ruimtelijke ordening. Ze heeft een belangrijke adviserende rol met betrekking tot onderwerpen aansluitend bij de ruimtelijke ordening.

  • Onderwerpen in verband met ruimtelijke planning, zoals Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, Gemeentelijke Uitvoeringsplannen en Uitvoeringsplannen van de hogere overheden (Provinciale en Gewestlijke).
  • Onderwerpen in verband met stedenbouwkundige vergunningen met bijzondere impact op gemeentelijk niveau, op basis van omvang, aard activiteiten of complexiteit.
  • Onderwerpen in verband met verkavelingsvergunningen als deze de aanleg van een nieuwe weg omvatten of door hun omvang een een bijzondere impact hebben.
  • Onderwerpen in verband met sociale woonprojecten als de ontwikkeling van een sociale verkaveling of een sociale woonwijk.
  • Onderwerpen in verband met stedenbouwkundige verordeningen. Deze verordeningen kunnen vanuit gemeente, provincie of het vlaams gewest opgemaakt worden.

De GECORO vergadert ad hoc met minimum 3 vergaderingen per jaar.

Samenstelling

  • 4 deskundigen
  • 9 vertegenwoordigers van de belangengroepen in de gemeente. De belangengroepen hebben naast een effectief lid ook een plaatsvervanger afgevaardigd in de adviesraad.
  • 1 vaste secretaris
  • 1 vertegenwoordiger per fractie in de gemeenteraad

De secretaris, schepen van ruimtelijke ordening en de gemeenteraadsleden hebben geen stemrecht in de vergadering.