Home Bestuur Algemeen directeur

Algemeen directeur

Algemeen directeur

De algemeen directeur, Kris Wouters, is de hoogste ambtenaar bij de gemeente en het OCMW. Hij staat aan het hoofd van het personeel en staat in voor de leiding, organisatie en coördinatie van de administratie.

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de dossiers die aan de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau worden voorgelegd. Hij woont de vergaderingen van de beleidsorganen bij, is verantwoordelijk voor de opmaak van de notulen en voor de verdere afhandeling van de dossiers.

Daarnaast ondertekent hij mee alle stukken die uitgaan van de gemeente en het OCMW zoals briefwisseling en besluiten van de beleidsorganen.

De algemeen directeur adviseert de beleidsorganen op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. Hij is voorzitter van het managementteam. Hij is ook secretaris van de raad van bestuur en het directiecomité van het autonoom gemeentebedrijf Arendonk.

Als schakel tussen politiek en administratie, zorgt hij voor de continuïteit van het lokaal beleid.

De algemeen directeur heeft zijn kantoor in het gemeentehuis, Vrijheid 29.