Home Bestuur Belastingen en retributies

Belastingen en retributies

Belastingen

Belastingen zijn een belangrijke inkomstenbron van de gemeente. Naast de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing, heft de gemeente Arendonk een aantal eigen gemeentebelastingen. Je vindt alle belastingreglementen hieronder.

Tegen een gemeentebelasting kan bezwaar ingediend worden binnen 3 maanden vanaf de derde kalenderdag na verzending van het aanslagbiljet of vanaf de datum van contante inning. Het bezwaar moet schriftelijk ingediend worden t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Vrijheid 29, 2370 Arendonk. Het moet ondertekend en gemotiveerd zijn. Alleen als er uitdrukkelijk naar gevraagd wordt in het bezwaar, vindt er een hoorzitting plaats. Binnen 15 kalenderdagen na de indiening van het bezwaar wordt een ontvangstmelding gestuurd.

Bij de aanvullende personenbelasting, de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de opdeciem op de verkeersbelasting worden alle voorwaarden van de hoofdbelasting overgenomen: het belastbaar voorwerp, de berekening, de aanwijzing van de belastingschuldige, de vrijstellingen en de verminderingen. De inning wordt uitgevoerd door de overheid die de hoofdbelasting vestigt. Ook de behandeling van de bezwaren gebeurt samen met de bezwaren over de hoofdbelasting. Je kan daarvoor terecht bij de overheidsdienst vermeld op het desbetreffende aangifteformulier of aanslagbiljet, niet bij de gemeente.

Retributies

Voor uiteenlopende zaken vordert de gemeente Arendonk retributies. Een retributie is een billijke vergoeding van de kostprijs voor een door de gemeente verrichte dienst aan een derde in zijn persoonlijk belang en op zijn vrijwillig verzoek. Je vindt alle retributiereglementen hieronder.

Downloads