Home Bestuur Gemeentediensten Grondgebiedzaken Milieu

Milieu

Milieuvergunning - Vlarem

Voor het uitbaten van industriële gebouwen, landbouwbedrijven, schrijnwerkerijen e.d. is een milieuvergunning vereist.

Bij het indienen van de bouwaanvraag dient u onmiddellijk een milieuvergunning aan te vragen aangezien zonder milieuvergunning de bouwvergunning niet rechtsgeldig is.

Milieuhinder

Klachten in verband met milieuhinder (illegale lozingen, sluikstorten, ….).

Afvalbeheer

De milieudienst doet de administratieve afhandeling van het gemeentelijke afvalbeheer. Het containerpark en de gemeentelijke ophaalrondes vallen onder deze bevoegdheden. Voor de ophaalrondes die verzorgd worden door de intercommunale IOK dient u zich te wenden tot de IOK afval infolijn (014 58 09 91).

  • Ophaalrondes georganiseerd door de gemeente: oude metalen, grof vuil.
  • Ophaalrondes georganiseerd door IOK: PMD, papier en karton, restafval (Diftar), GFT (Diftar).

Kapvergunningen & natuurvergunning

De wetgeving ivm het verwijderen van bomen en struiken is uiterst complex. Het is ondermeer afhankelijk van de boomsoort, de ouderdom van de begroeiing en de situering op het gewestplan. Vooraleer over te gaan tot het verwijderen van bomen of struiken neemt u best contact op met de gemeentelijke milieudienst.

Ruiming waterlopen

De milieudienst coördineert alle werken die te maken hebben met de ruiming van de onbevaarbare waterlopen van 2de en 3de categorie.

Gemeentelijke milieuraad

Het secretariaat van de gemeentelijke milieuraad wordt verzorgd door de milieudienst.

Overwelvingen

Voor het overwelven van een baangracht of waterloop dient u vooraf contact op te nemen met de technische dienst van het gemeentebestuur. Zij zullen u nadere bijzonderheden over de te volgen procedure en de praktische uitvoering meedelen.