Home Leven Bevolking Geboorte

Geboorte

Omschrijving

De aangifte van de geboorte van een kind doet u aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. U kunt hiervoor in Arendonk terecht bij de Dienst Burgerzaken - Burgerlijke Stand.

Wie

De wettige ouders (de moeder en/of vader) van het kind geven de geboorte aan.
De vader kan het kind aangeven indien hij gehuwd is met de moeder of indien hij het kind reeds vóór de geboorte heeft erkend. 
Het is mogelijk het kind te erkennen tijdens de aangifte. In dat geval moeten zowel de moeder als de vader aanwezig zijn.

Vanaf 1 juli 2007 traden een aantal wetswijzigingen aan de afstammingswet in voege waardoor o.a. het wettelijk vermoeden van vaderschap wordt afgezwakt.

DIT HOUDT IN DAT…

Gehuwden die meer dan 300 dagen op een afzonderlijk adres wonen en een geboorteaangifte doen, gezamenlijk een verklaring moeten afleggen dat de echtgenoot de vader is van het kind. Indien die verklaring niet is afgelegd vóór de geboorte of tijdens de geboorteaangifte kan het kind alleen door de moeder worden aangegeven en krijgt dit kind alleen een moederlijke afstamming.

Deze regeling is ook van toepassing op echtgescheiden koppels, die meer dan 300 dagen op een afzonderlijk adres wonen, als er nog een geboorteaangifte moet gedaan worden en op echtparen die een rechterlijke toestemming hebben om afzonderlijk te gaan wonen.

Hoe

De aangifte moet gebeuren binnen de 15 kalenderdagen (geboortedag niet inbegrepen - zaterdag, zondag en feestdag inbegrepen). Is de vijftiende dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan hebt u tijd tot de eerstvolgende werkdag om de aangifte te doen.

Waar

De aangifte van geboorte doet u aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. U kunt hiervoor in Arendonk terecht bij de Burgerlijke Stand.

Wat meebrengen

Bij de aangifte brengt u mee:

  • het geboorteattest, afgeleverd door de geneesheer of de vroedvrouw
  • de identiteitskaarten van de aangevers (vader en moeder)
  • indien u gehuwd bent : uw trouwboekje

Kostprijs

Gratis

Bijzonderheden

Indien de aangifte niet is gebeurd binnen de gestelde termijn, geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand, binnen 3 werkdagen volgend op het verstrijken van de termijn, daarvan mededeling aan de persoon die hem van de bevalling op de hoogte gebracht heeft. Dit is de persoon die de leiding heeft van het ziekenhuis of de geneesheer, de vroedvrouw of andere personen die bij de bevalling aanwezig waren indien de bevalling niet in een ziekenhuis plaats had. Die persoon beschikt slechts over 3 kalenderdagen (geen werkdagen) om de aangifte te doen.

Indien u vragen heeft over zwangerschap, de groei en de ontwikkeling van het jonge kind kunt u terecht bij Kind en Gezin.