Home Leven Bevolking Huwelijk

Huwelijk

Waar moet de aangifte gebeuren?

De aangifte van het huwelijk moet gebeuren:

 • in de gemeente waar een van de toekomstige echtgenoten zijn inschrijving heeft in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.
 • als geen van beiden een inschrijving in een van deze registers heeft, of als een van beiden of beiden actueel om gegronde reden verblijven in een andere gemeente, kan de aangifte gebeuren in de actuele verblijfplaats van een van hen. Deze verblijfplaats moet wel bewezen worden - bij voorkeur met een politieverslag.

Belgen in het buitenland

Belgen die in het buitenland verblijven en die niet ingeschreven zijn in een Belgische gemeente kunnen in België huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten, ofwel:

 • laatst ingeschreven was.
 • geboren is.
 • een bloedverwant tot en met de tweede graad zijn inschrijving heeft op datum van opmaak van de akte.

Bij ontstentenis hiervan kan de aangifte gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel en kan het huwelijk in Brussel voltrokken worden.

Wie moet aangifte doen?

De aangifte moet gebeuren door beiden of door een van de aanstaande echtgenoten.

Als de aangifte gebeurt door een van de aanstaande echtgenoten, dan moet de aangever een gelegaliseerd schriftelijk bewijs voorleggen, waaruit het akkoord met de aangifte blijkt van de afwezige aanstaande echtgenoot.

Vereiste documenten

Vereiste documenten voor beide aanstaande echtgenoten:

 • een eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte (max. 6 maanden oud op dag van aangifte). De echtgeno(o)t(e) die in de onmogelijkheid verkeert zich de akte van geboorte te verschaffen, kan deze vervangen door een akte van bekendheid, afgegeven door de vrederechter van zijn geboorteplaats of door die van zijn woonplaats, gehomologeerd door de rechtbank van eerste aanleg of door een beëdigde verklaring via vonnis van de rechtbank van eerste aanleg. In geval van geboorte in het buitenland evenwel dient de echtgenoot die in de onmogelijkheid verkeert zich de akte van geboorte te verschaffen, een gelijkwaardig document over te leggen, afgegeven door de diplomatieke of consulaire overheden van het land van geboorte. In geval van onmogelijkheid of zware moeilijkheden om zich voornoemd document te verschaffen, kan hij de akte van geboorte vervangen door een akte van bekendheid afgegeven door de vrederechter van zijn woonplaats, gehomologeerd door de rechtbank van eerste aanleg of door een beëdigde verklaring via vonnis van de rechtbank van eerste aanleg.
 • een bewijs van identiteit (kopie paspoort, identiteitskaart …).
 • bewijs van ongehuwde staat, indien reeds voordien gehuwd geweest.
 • echtgescheiden : een voor eensluidend verklaard afschrift van de overschrijving van het echtscheidingsvonnis
 • weduwe of weduwnaar : een vooreensluidend afschrift van de overlijdensakte
 • indien nietigverklaring vorig huwelijk : een eensluidend afschrift van de overschrijving van het vonnis tot nietigverklaring.
 • Alle documenten mogen max. 6 maanden oud zijn op datum van aangifte.
 • bewijs van inschrijving in bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en/of bewijs van actuele verblijfplaats (politieverslag)
 • ieder ander authentiek stuk waaruit blijkt dat er door de betrokkene voldaan is aan de door de wet gestelde voorwaarden om een huwelijk te mogen aangaan.
 • Indien van toepassing een gelegaliseerd schriftelijk bewijs van de bij de aangifte afwezige partner waaruit diens toestemming met de aangifte blijkt.

Indien je in België geboren bent, je ingeschreven bent in het bevolkings- of vreemdelingenregister van een Belgische stad of gemeente, je reeds voordien gehuwd geweest bent en hetzij desgevallend de echtscheidingsakte, overlijdensakte of akte van nietigverklaring van het huwelijk in een Belgische stad of gemeente is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, kan op jouw verzoek de stad of gemeente waar het huwelijk zal voltrokken worden de nodige documenten in jouw plaats opvragen.

De aangifte van het huwelijk kan pas gebeuren nadat de burgerlijke stand alle gevraagde documenten van de andere steden of gemeenten ontvangen heeft - pas op het ogenblik van de aangifte kan je jouw huwelijksdatum vastleggen.

Indien je zelf voor de nodige documenten zorgt, kan je, zodra alle vereiste documenten in jouw bezit zijn, hetzij samen, hetzij één van beiden met een gelegaliseerde volmacht van de bij de aangifte afwezige partner, aangifte doen en de huwelijksdatum vastleggen.

De vereiste documenten die deel uitmaken van het dossier voor de opmaak van een huwelijksaangifte zijn vrijgesteld van zegelrecht.

Legalisatie

Documenten die in een ander land zijn uitgereikt of via het consulaat van een ander land zijn onderworpen aan de voorschriften van de legalisatie. Voor sommige landen is een legalisatie vereist op de ambassade of het consulaat van België in het land van herkomst, voor andere landen een apostille. Bepaalde landen zijn vrijgesteld van legalisatie.

Apostille (Conventie van Den Haag van 05-10-1961)

Rechthoekige stempel afgeleverd in het land van herkomst van het document.

Documenten afgeleverd door buitenlandse ambassades in België moeten enkel gelegaliseerd worden op het ministerie van Buitenlandse Zaken (tenzij vrijstelling).

Vertaling

Documenten opgesteld in een vreemde taal moeten vertaald worden in het Nederlands door een beëdigd vertaler. De handtekening van de vertaler moet gelegaliseerd worden bij de rechtbank van zijn woonplaats.

Vrijstelling aangifte

De procureur des konings bij de rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement waarin de verzoekers voornemens zijn te huwen, kan, om gewichtige redenen, vrijstelling verlenen van de aangifte en van elke wachttijd en van een verlenging van de termijn van 6 maanden.

Akte van aangifte

De akte van aangifte wordt pas opgemaakt als alle documenten voorgelegd zijn en aan alle vereisten is voldaan.

Wanneer kan je ten vroegste/moet je ten laatste huwen?

Het huwelijk kan ten vroegste worden voltrokken vanaf de 14de dag na de datum van opmaak van de akte van aangifte en moet voltrokken worden binnen de 6 maanden vanaf het verstrijken van 14de dag. Indien het huwelijk niet voltrokken is binnen deze termijn, mag het pas worden voltrokken nadat een nieuwe aangifte van het huwelijk werd gedaan.