Home Leven Cultuur Cultuurraad

Cultuurraad

De gemeentelijke cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeente.

Om deze doelstelling te verwezenlijken zal zij :

Op vraag van het gemeentebestuur en op eigen initiatief adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het cultuurbeleid, met uitzondering van het jeugd-, sport-, toerisme- en seniorenbeleid, waarvoor andere raden bevoegd zijn.

De activiteiten in deze sector coördineren, overleg en samenwerking tot stand brengen tussen verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die actief zijn in de culturele sector, in de ruime betekenis van het woord.

Onderzoek verrichten naar, documentatie en informatie verzamelen over het cultureel leven en de culturele behoeften in het werkingsgebied.

Op de behoeften afgestemde initiatieven nemen op gebied van culturele animatie en bevordering van het cultureel welzijn.

Samenstelling

De cultuurraad is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden.

Stemgerechtigde leden zijn :

 • Een afgevaardigde en een plaatsvervanger van elke private of publieke organisatie (vereniging, dienst, instelling) die een actieve culturele werking kan aantonen in de gemeente of een deel van de gemeente.
 • Geïnteresseerde individuele burgers

Lid worden ?

Een organisatie die lid van de cultuurraad wenst te worden, dient een schriftelijke aanvraag te richten aan het bestuur van de cultuurraad. Indien ze beantwoordt aan de gestelde normen voor erkenning, kan ze toetreden tot de algemene vergadering.

De afgevaardigden van de culturele organisaties worden in volle vrijheid aangeduid door de betrokken vereniging, organisatie, instelling of dienst en moeten aan de volgende voorwaarden voldoen :

 • minimum achttien jaar oud zijn
 • actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie waardoor ze worden aangeduid
 • geen lid zijn van de gemeenteraad
 • zij mogen niet meer dan één organisatie vertegenwoordigen

Geïnteresseerde inwoners kunnen zich te allen tijde kandidaat stellen als lid van de gemeentelijke cultuurraad voor de periode van de lopende legislatuur.

Kandidaten moeten voldoen aan volgende voorwaarden :

 • minimum achttien jaar oud zijn
 • geen lid zijn van de gemeenteraad
 • opgave van specifieke motivatie voor kandidaatstelling

Indien er meer kandidaten zijn dan één tiende van het aantal leden, zal de algemene vergadering de kandidaturen selecteren tot één tiende van de stemgerechtigde leden.

Niet-stemgerechtigde leden :

 • De gemeentelijke ambtenaar door het college van burgemeester en schepenen belast met het waarnemen van het secretariaat
 • De Schepen van Cultuur

Werking

De voornaamste activiteiten van de gemeentelijke cultuurraad zijn de coördinatie van :

 • garageverkoop (april).
 • teljoorlekkersdag (voorlaatste zondag in juni).
 • jaarlijkse poëziewedstrijd.
 • jaarlijkse verenigingenbeurs (november).
 • jaarlijkse koornamiddag (november).
 • Medewerking wordt verleend aan Week van de Amateurskunsten.

Vergaderingen

De algemene vergaderingen van de gemeentelijke cultuurraad vinden plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. (januari, maart, mei, september en november)

Voor de organisatie van teljoorlekkersdag, poëziewedstrijd, verenigingenbeurs en koornamiddag worden werkgroepvergaderingen gepland met de betrokken partijen.