Home Leven Jeugd Jeugdraad

Jeugdraad

Jeugdraad

De jeugdraad is de gemeentelijke adviesraad voor jeugd.  Zo'n 7 à 8 keer per jaar komt de algemene vergadering samen.  De Arendonkse jeugdraad heeft een halfopen karakter, zowel vertegenwoordigers van de lokale jeugdwerkinitiatieven als niet-vertegenwoordigers zijn toegelaten.

Taken

De jeugdraad heeft de voorname taak adviezen te formuleren aan het schepencollege van de gemeente. Het gemeentebestuur moet advies inwinnen over alles wat te maken heeft met jeugdwerk en het gemeentelijk jeugdbeleidsplan. De jeugdraad kan ook op eigen initiatief advies geven over alles wat jeugd of jeugdwerk aanbelangt of kan aanbelangen (vb. fuifbeleid, inrichting speeltuintjes, maar ook milieu, verkeer,...).

De jeugdraad wordt, vooral wat betreft het jeugdbeleid, betrokken bij de opmaak van het gemeentelijk meerjarenplan dat om de zes jaar wordt opgemaakt en volgt de uitvoering ervan op. Ter voorbereiding van activiteiten of projecten wordt er wel eens een tijdelijke werkgroep opgericht die los van de algemene vergadering samenkomt.

De jeugdraad zorgt er voor dat de lokale jeugdwerkinitiatieven op geregelde tijdstippen samen rond tafel zitten, wat de samenwerking zeker bevordert.  Anderzijds wil de raad de spreekbuis zijn van álle kinderen en jongeren uit de gemeente.

Meld het aan de jeugdraad

Wil je een jeugdgerelateerd onderwerp op de agenda plaatsen? Neem contact op met de voorzitter of de secretaris (jeugddienst). Zij zorgen ervoor dat jouw vraag of opmerking wordt besproken op de eerstvolgende vergadering!

Downloads