Home Leven Juridische kwesties Vredegerecht

Vredegerecht

Vredegerecht

Bevoegdheden

De Vrederechter heeft drie kerntaken:

 • Vonnissen in onder meer alle huurzaken, erfdienstbaarheden, burengeschillen, appartementsrecht en medeëigendom, consumentenkredieten, nutsvoorzieningen, enz. en in (bijna) alle geschillen met een vordering lager dan 5 000 euro (geen handels- of arbeidszaken of onderhoudsgelden)
 • Minnelijke schikkingen betrachten in geschillen die tot de bevoegdheid van de vrederechter behoren
 • Bescherming van onbekwamen en geestesgestoorden, aanstelling van een bewindvoerder, instelling van voogdij.

Het is aan rechters en griffiepersoneel verboden om advies te verlenen, daar zij onafhankelijk en onpartijdig moeten zijn. Voor juridische bijstand dient men zich te wenden tot een advocaat of een notaris, eventueel een gerechtsdeurwaarder of de juridische dienst van het OCMW.

Vrederechter

Mevrouw M. Aertsen

Openingsuren griffie

maandag - vrijdag (werkdagen)

 • 8.30 uur - 12.30 uur
 • 13.30 uur - 16.00 uur

Openbare zitting

 • dinsdag (werkdag)
 • 9.00 uur - 12.00 uur
 • behandeling van rechtszaken
 • alle zaken worden opgeroepen tegen 9.00 uur en in de loop van de voormiddag behandeld

Raadkamer zitting

 • elke woensdag- en/of donderdagvoormiddag (werkdagen)
 • op vastgestelde uren

Minnelijke schikkingen, verhoren en persoonlijke verschijningen van partijen.

Bezoeken ter plaatse en verkopen

 • plaatsbezoek in het kader van een gerechtelijke procedure
 • bezoeken n.a.v. bewindvoeringen
 • op vastgestelde uren

Gebiedsomschrijving

Arendonk, Baarle-Hertog, Dessel, Oud-Turnhout, Ravels en Retie.

Locatie