Home Leven Ruimtelijke ordening Gemeentelijke bouwpremie

Gemeentelijke bouwpremie

De gemeente wil duurzaam bouwen stimuleren. Omdat het gebruik van beter isolerende bouwmaterialen een hoge investeringskost met zich meebrengt, wil de gemeente de mensen die beter doen dan de wettelijke vereisten steunen door middel van een gemeentelijke bouwpremie.

De gemeentelijke bouwpremie kan zowel voor nieuwbouwwoningen als voor verbouwingen/renovatie aangevraagd worden.

Nieuwbouw/herbouw
Er wordt een premie van 750 euro toegekend voor de nieuwbouw of herbouw van een eengezins- of meergezinswoning. Voor een meergezinswoning wordt het premiebedrag gedeeld door het aantal wooneenheden, met een maximum van 100 euro per woongelegenheid. De premie wordt toegekend als de woning een E-peil heeft dat minstens 20 E-peilpunten lager ligt dan het E-peil dat wettelijk vereist is voor de woning.

De premieaanvraag moet gebeuren ten laatste 6 maanden na het bewonen van de nieuwe woning. Die datum wordt gebaseerd op de inschrijving in het bevolkingsregister.

Verbouwing/renovatie
Er wordt een premie toegekend van maximaal 25% van het factuurbedrag en maximaal 750 euro. De premie wordt toegekend als minimaal 2 van de volgende maatregelen worden uitgevoerd:

  • Dakisolatie of zoldervloerisolatie
    Het isolatiemateriaal moet een R-waarde hebben van minimaal 4,5 m2K/W. De minimale oppervlake die geïsoleerd wordt, bedraagt 40 m2. Om in aanmerking te komen voor de premie moet het dak of de zoldervloer voor minimaal 80% van de oppervlakte van alle direct of indirect verwarmde ruimten geïsoleerd worden.
  • Muurisolatie
    Het isolatiemateriaal moet een R-waarde hebben van minimaal 2,5 m2K/W. Spouwmuurisolatie van een bestaande spouw mag een lambdawaarde van maximaal 0,060 W/mK hebben en de spouw moet minstens 50 mm bedragen. Om in aanmerking te komen voor de premie moeten de vrijstaande gevels van de hoofdbouw voor minimaal 80% van de oppervlakte geïsoleerd worden.
  • Hoogrendementsbeglazing
    Het glas heeft een U-waarde van maximaal 0,8 W/m2K. Om in aanmerking te komen voor de premie moet minimaal 80% van de bestaande glasoppervlakte van de hoofdbouw vervangen worden door hoogrendementsbeglazing.

De premieaanvraag moet gebeuren ten laatste 12 maanden na de datum vermeld op de factuur.


Om over te gaan tot de uitbetaling van de gemeentelijke bouwpremie moet, indien nodig, een stedenbouwkundige vergunning/melding voor de uit te voeren werken afgeleverd zijn en moeten de werken uitgevoerd zijn conform die vergunning/melding.

De bouwpremie kan maar één keer per adres worden uitgekeerd.

Op datum van de aanvraag mag je geen andere woning bezitten. Een uitzondering wordt gemaakt als de woning verhuurd wordt via OCMW Arendonk of door een door het Vlaams Gewest erkend sociaal verhuurkantoor.

De gemeentelijke bouwpremie aanvragen kan via het aanvraagformulier in het e-loket.