Home Leven Ruimtelijke ordening Het Gemeentelijke Ruimtelijk Structuurplan

Het Gemeentelijke Ruimtelijk Structuurplan

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) stippelt de ruimtelijke toekomst van Arendonk uit. Daarin wordt gestreefd naar een duurzame en kwalitatieve omgeving voor wonen, werken en ontspanning.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) is een belangrijk beleidsdocument voor ruimtelijke ordeningen en ruimtelijke planning binnen de gemeente. Het GRS is opgebouwd uit 3 delen, een informatief gedeelte, een beschrijvend gedeelte en een bindend gedeelte.

U vindt het ruimtelijk structuurplan van Arendonk hieronder terug. 

Het informatief gedeelte

Het informatief gedeelte geeft een beschrijving van de juridische planningscontext. Er wordt een evaluatie gegeven van het gevoerde ruimtelijk beleid en de bestaande fysisch - ruimtelijke toestand wordt onderzocht en weergegeven. Daarnaast wordt een onderzoek gevoerd naar de toekomstige ruimtelijke behoeften van de maatschappelijke activiteiten.

Het beschrijvend gedeelte

Het beschrijvend gedeelte bevat een aantal fundamentele uitgangspunten voor het toekomstig ruimtelijk functioneren van de gemeente. Deze uitgangspunten worden vertaald naar de toekomstige rol van Arendonk in de regio. Er wordt een synthese gemaakt van de mogelijke maatregelen en projecten die kunnen bijdragen tot de realisatie van de gewenste ruimtelijke structuur en vormt een overgang naar het bindend gedeelte.

Het bindend gedeelte

Het bindend gedeelte bevat de kernbeslissingen die een bindend karakter krijgen. Er worden beslissingen genomen inzake de doorwerking van het structuurplan de selectie van de bindende beleidscategorieën, de minimaal te nemen maatregelen en acties en het minimaal te realiseren overleg.

 

Downloads