Home Leven Ruimtelijke ordening Stedenbouwkundige verordeningen

Stedenbouwkundige verordeningen

Een stedenbouwkundige verordening of reglement kan normen, voorschriften of voorwaarden e.d. bevatten die bepalen op welke manier je kan bouwen of verkavelen. Dergelijke reglementen kunnen gemaakt worden door de Vlaamse, provinciale of gemeentelijke overheid. Hieronder kan je de verschillende verordeningen bekijken die in Arendonk van toepassing zijn.

 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake afbakening kernwinkelgebied en detailhandel

De gemeente Arendonk heeft samen met een detailhandelscoach van de provincie Antwerpen een toekomstgericht detailhandelsbeleid uitgetekend. Deze visie werd goedgekeurd door de gemeenteraad. Binnen deze detailhandelsvisie werd eveneens een kernwinkelgebied afgebakend. Dit kernwinkelgebied is verankerd in een stedenbouwkundige verordening en de toegelaten functies zijn daarbinnen bepaald.

De verordening werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 9 april 2018.
Bij vragen over dit reglement kan je contact opnemen met de dienst ruimtelijke ordening.

 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening verordening inzake parkeren en stallen van auto's en fietsen en realisatie van bergruimten bij woningen en andere functies.

Binnen de gemeente Arendonk bestaat sinds september 2015 een reglement dat een bouwheer voortaan verplicht autogarages, fietsenstalplaatsen en afvalbergingen te voorzien. Dit reglement is de zgn. stedenbouwkundige verordening inzake parkeren en stallen van auto's en fietsen en realisatie van bergruimten bij woningen en andere functies. (zie verordening onderaan)

Dit reglement geldt bij meergezinswoningen en in sommige gevallen ook bij eengezinswoningen, handelsruimten, kantoren, rust- en ziekenhuizen, garages onderwijsinstellingen ….

Voor handelsruimten in het kernwinkelgebied en het winkelstimuleringsgebied, in het centrum van Arendonk zijn er enkele uitzonderingen voorzien. (zie afbakening winkelgebied onderaan)

Architecten en bouwheren moeten hun plannen aanpassen aan deze nieuwe verordening.

Binnen het gemeentelijk stedenbouwkundig vergunningenbeleid is het wenselijk de realisatie van bewoners- en bezoekersplaatsen op eigen terrein te kunnen afdwingen. Met het oog op het gebruikscomfort voor de bewoners in de dorpskernen is het aangewezen dat er bij nieuwe meergezinswoningen voldoende parkeerruimte wordt voorzien, zo niet wordt het parkeren van auto’s volledig op het openbaar domein afgewenteld.

Van het opstellen van deze gemeentelijke stedenbouwkundige verordening is verder gebruik gemaakt om een verplichting in te voeren voor de realisatie van fietsstalplaatsen en gemeenschappelijke bergruimte bij meergezinswoningen.

Aan deze verordening werd een belastingsreglement verbonden, ingeval de verordening niet kan worden nageleefd. (zie belastingreglement onderaan)

De naleving en uitvoering van dit reglement is verplicht en bindend voor alle werken die onder de toepassing van dit reglement vallen!

Bij vragen omtrent dit reglement kan je contact opnemen met de dienst ruimtelijke ordening.

 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen inzake oppervlaktenormen voor meergezinswoningen

Binnen de gemeente Arendonk bestaat sedert september 2015 een reglement dat een bouwheer voortaan verplicht minimale oppervlaktenormen voor meergezinswoningen te hanteren. Op deze manier wordt een minimale woonkwaliteit gegarandeerd. (zie verordening onderaan)

De opmaak van de verordening vloeit voort uit de beleidsnota 2013-2018 en de beleidsdoelstelling ‘een kwalitatief woon- en ruimtebeleid ontwikkelen afgestemd op de noden van alle bevolkingsgroepen’ en in het bijzonder de acties ‘opmaken reglement woonkwaliteit’ en ‘opstellen stedenbouwkundige verordeningen’.

Dit reglement geldt enkel bij meergezinswoningen. Architecten en bouwheren moeten hun plannen aanpassen aan deze nieuwe verordening.

De naleving en uitvoering van dit reglement is verplicht en bindend voor alle werken die onder de toepassing van dit reglement vallen!

Bij vragen omtrent dit reglement kan je contact opnemen met de dienst ruimtelijke ordening.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

Er bestaan vier gewestelijke verordeningen. Meer informatie over deze verordeningen lees je op de website van de Vlaamse overheid.

  • algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer
  • gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven
  • gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater
  • gewestelijke stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid

De vier gewestelijke verordeningen kan je terugvinden via de linken onderaan de pagina.

 

Provinciale stedenbouwkundige verordeningen

Op dit moment zijn er geen provinciale stedenbouwkundige verordeningen voor de provincie Antwerpen.