Home Werken Ondernemen Detailhandelsbeleid

Detailhandelsbeleid

Een gevarieerd aanbod aan winkels, horeca en diensten en een aantrekkelijke handelskern zijn aspecten die van Arendonk een nog mooiere gemeente kunnen maken. Het gemeentebestuur wil daarom werk maken van een lokaal detailhandelsbeleid.

Voor de uitbouw van het detailhandelsbeleid deed het gemeentebestuur beroep op ondersteuning van een detailhandelscoach van de provincie. Die begeleidde het gemeentebestuur om op basis van een grondige analyse een weldoordachte afbakening van het kernwinkelgebied te maken, mee vorm te geven aan een duidelijke visie omtrent detailhandel en ook de aanzet te geven voor mogelijke maatregelen en acties. Het traject werd gelopen in overleg met bestuurders, administratie en handelaars.

Toekomstvisie voor detailhandel in de gemeente

Het gemeentebestuur van Arendonk wenst een goed basisaanbod detailhandel te behouden op maat van de inwoners en de omgeving, nu en in de toekomst. Het gemeentebestuur wil een detailhandelsbeleid voor een lange termijntraject uittekenen steunend op onderstaande principes:

  • De gemeente streeft naar het behoud van een bereikbaar basisaanbod voor de inwoners.
  • De gemeente voert een ruimtelijk beleid dat de detailhandel in de winkelkern ondersteunt en versterkt.
  • Het locatiebeleid voor detailhandelsvestigingen is gericht op het tegengaan van verdere versnippering van het detailhandelsaanbod en het vermijden van winkellinten langs de invalswegen.
  • De gemeente werkt aan een aantrekkelijk winkelgebied door aandacht te besteden aan de beeld- en verblijfskwaliteit van de omgeving.
  • Er wordt gezocht naar optimale voorwaarden om in de winkelkern de bereikbaarheid en veiligheid van voetgangers, fietsers en autogebruikers te garanderen.

Deze visie zal de basis zijn voor de verdere opmaak van een commercieel strategisch plan. Het gemeentebestuur zal een detailhandelsbeleid uitwerken en stapsgewijs implementeren. Verschillende maatregelen en acties zullen ondernomen worden, telkens met bovenstaande visie als leidraad.

De Vrijheid als kernwinkelgebied

Het detailhandelsbeleid van de gemeente zal een omvattend beleid inhouden, voor het gehele grondgebied en vanuit verschillende aspecten (ruimtelijke ordening, mobiliteit, leegstand, commerciële acties …). Om meer focus te geven, zullen een aantal maatregelen specifiek van toepassing zijn op het kernwinkelgebied. Op basis van een grondige analyse en advies van de detailhandelscoach, werd de Vrijheid (alle nummers en ook hoekperceel Koeistraat 1 en hoekperceel Wezenstraat-Vrijheid) door het gemeentebestuur afgebakend als kernwinkelgebied.

De aanduiding van een gebied heeft als nadelig effect dat er steeds een aantal winkels buiten vallen. De afbakening betekent zeker niet de uitsluiting van alle handelaars in de gemeente die buiten dit kernwinkelgebied vallen. Het gemeentelijk detailhandelsbeleid zal alle bestaande handelszaken blijven steunen. Nieuwe initiatieven zullen echter aangemoedigd worden om zich in het kernwinkelgebied te vestigen. Bepaalde maatregelen zullen specifiek gericht zijn op of beperkt blijven tot het kernwinkelgebied.