Home Werken Ondernemen Detailhandelsbeleid Subsidie kernversterkend detailhandelsbeleid

Subsidie kernversterkend detailhandelsbeleid

Subsidie kernversterkend detailhandelsbeleid

Eén van de doelstellingen binnen het detailhandelsbeleid van de gemeente is om de leegstaande handelspanden in het centrum terug ingevuld te krijgen. De gemeenteraad keurde daarom op 18 december 2017 het subsidiereglement kernversterkend detailhandelsbeleid goed. Nieuwe ondernemers die een zaak willen starten, stimuleren we om te kiezen voor een leegstaand pand op de Vrijheid. Arendonkse handelaars die hun bestaande zaak willen verhuizen naar de Vrijheid, geven we een extra duwtje in de rug om die stap te zetten. Het reglement voorziet 3 soorten subsidies: renovatiepremie, starterspremie en verhuispremie. Het volledige reglement en aanvraagformulier vindt u onderaan op deze pagina.

Doelgroep

Starters en verhuizers die een leegstaand handelspand in het kernwinkelgebied van Arendonk willen invullen, kunnen beroep doen op deze subsidie.

  • Starter: de natuurlijke of rechtspersoon die op het ogenblik van de subsidieaanvraag nog geen ondernemer is en wil starten als ondernemer om een handelszaak uit te baten in een leegstaand handelspand gelegen binnen het kernwinkelgebied van de gemeente Arendonk. Wie in het verleden actief is geweest als zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep en die op het ogenblik van de subsidieaanvraag na een onderbreking van minstens 5 jaar opnieuw wil starten, komt ook in aanmerking.
  • Verhuizer: een handelaar die bij de lancering van dit subsidiereglement (december 2017) een bestaande handelszaak uitbaat, gelegen op het grondgebied van de gemeente Arendonk en niet gelegen in het kernwinkelgebied van de gemeente Arendonk én die handelszaak verplaatst naar een leegstaand handelspand gelegen binnen het kernwinkelgebied van de gemeente Arendonk. Bestaande handelszaken van buiten de gemeente, komen niet in aanmerking.
  • Enkel panden in het kernwinkelgebied komen in aanmerking: Vrijheid (alle nummers), hoekperceel Koeistraat 1 en hoekperceel Wezenstraat-Vrijheid. Het moet gaan om een pand waarvan de commerciële ruimte op het moment van de subsidieaanvraag niet actief in gebruik is voor de uitbating van een handelszaak.
  • Niet alleen winkels, maar ook horeca, bepaalde diensten, cultuur en ontspanning komen in aanmerking voor deze subsidie. Alleszins moet het gaan over een publiekstrekkende functie. Dat wil zeggen dat het handelspand toegankelijk moet zijn tijdens de openingsuren én bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van het kernwinkelgebied. Een meer gedetailleerde lijst van welke functies wel of niet voor subsidie in aanmerking komen, is opgenomen in artikel 4 van het subsidiereglement en de bijhorende bijlage.

Subsidie

De renovatiepremie komt tegemoet in de kosten voor aanpassingswerken om van een leegstaand handelspand in het kernwinkelgebied een beter geschikt handelspand te maken. Ook het samenvoegen van een leegstaand handelspand met één of meerdere andere panden om een grotere commerciële ruimte te realiseren komt in aanmerking. De renovatiepremie kan niet aangewend worden bij nieuwbouwprojecten.

De verhuispremie is er voor specifieke kosten met betrekking tot de verhuis, zoals huur van een bestelwagen, adreswijziging, promotiekosten om de verhuis kenbaar te maken, een nieuw uithangbord enzovoort.

Om nieuwe ondernemers ook inhoudelijk te ondersteunen, voorziet de starterspremie een tussenkomst voor de kosten voor vorming en advies die ze inwinnen bij de opstart van hun zaak of in de loop van de eerste 3 jaar na de start. Ook voorbereidende kosten zoals marktonderzoek of begeleiding bij de opmaak van een ondernemingsplan komen in aanmerking.

De renovatie-, starters- en verhuispremie voorzien telkens een tussenkomst van 70% van de gemaakte kosten. De renovatiepremie bedraagt maximaal 10.000 € per aanvraag, de verhuis- en starterspremie maximaal 5.000 €. Cumulatie van een renovatiepremie met een starters- of verhuispremie is toegestaan.

Aanvraag

Onderaan op deze pagina vindt u het aanvraagformulier om een subsidie kernversterkend detailhandelsbeleid aan te vragen. Het volledig ingevuld en door de aanvrager ondertekend aanvraagformulier en alle gevraagde bijlagen aangetekend verzonden worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, Vrijheid 29 te 2370 Arendonk of tegen ontvangstbewijs afgeleverd te worden aan het secretariaat in het gemeentehuis, Vrijheid 29 te 2370 Arendonk.

  •  De aanvraag tot het bekomen van de renovatiepremie dient te gebeuren vóór aanvang van de werken. Werken die begonnen zijn vóór de principiële goedkeuring van de aanvraag komen niet in aanmerking voor de subsidie.
  • De aanvraag tot het bekomen van de verhuispremie dient te gebeuren vóór de verhuis. Kosten die gemaakt zijn vóór de principiële goedkeuring van de aanvraag komen niet in aanmerking voor de subsidie.
  • De aanvraag tot het bekomen van de starterspremie kan gebeuren vóór de start of gedurende de eerste 3 jaar na de start. Kosten die gemaakt zijn vóór de principiële goedkeuring van de aanvraag komen enkel in aanmerking voor de subsidie indien ze effectief van voorbereidende aard waren in functie van de start (bv. marktonderzoek, opmaak ondernemingsplan …).

De handelaar (starter of verhuizer) die de subsidie aanvraagt moet eigenaar zijn van het pand of huurder van de commerciële ruimte via een overeenkomst die meer dan 3 jaar loopt. Indien een handelaar-huurder een renovatiepremie aanvraagt, moet er een akkoord voorgelegd worden dat de eigenaar akkoord gaat met de uit te voeren werken.

Van de handelaars die beroep doen op deze subsidie, vraagt de gemeente het engagement om minstens 3 jaar de handelszaak effectief te blijven uitbaten.

De gemeente doet dit niet alleen

De gemeente voorziet de komende jaren een aanzienlijk budget voor deze nieuwe subsidie, maar kan daarbij ook rekenen op cofinanciering van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen. Vlaanderen ondersteunt steden en gemeenten die werk willen maken van een kernversterkend detailhandelsbeleid. De Vlaamse overheid lanceerde in het voorjaar 2017 de projectoproep ‘premiestelsels kernwinkelgebied’. De gemeente tekende daarop in en de aanvraag werd in oktober 2017 positief beoordeeld. Een gedeelte van de bedragen die het gemeentebestuur in het kader van dit subsidiereglement zal toekennen, kan het gemeentebestuur nadien terugvorderen van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen.

De handelaars die beroep doen op deze extra financiële stimulans, investeren zelf uiteraard ook mee in hun eigen project en dus in het kernwinkelgebied.